Facebook Twitter
econtentaxis.com

Quản Lý Nợ: Quản Lý Tài Chính, Quản Lý Cuộc Sống

Đăng trên Tháng Chạp 10, 2021 bởi Marc Johnson

Cách hiệu quả nhất để tạo ra bất cứ điều gì là tập hợp lại dưới một quản lý duy nhất càng nhiều càng tốt các hành động cần thiết để tạo ra vật phẩm.

Chúng tôi thường xuyên thưởng thức các chi phí không được kiểm soát và chi tiêu vượt ra ngoài phương tiện của chúng tôi, tức là .; Chi tiêu nhiều hơn bạn kiếm được góp phần vào các khoản nợ. Tại thời điểm khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, quản lý nợ giúp bạn xử lý tiền của mình và bảo vệ bạn khỏi sự bối rối của các điều kiện nợ. Thủ tục liên quan đến việc sử dụng một số kỹ thuật để hạn chế số tiền nợ được gọi là quản lý nợ.

Một số phương pháp quản lý nợ được liệt kê dưới đây:

1. Tạo một đánh giá chính xác về tình huống nợ của bạn.

Tạo một danh sách các khoản nợ của bạn. Hãy chắc chắn và bao gồm số tiền, lãi suất và ngày hết hạn. Vì vậy, bạn có được một hình ảnh rõ ràng về những gì bạn nợ và những gì bạn có.

2. Tạo ngân sách:

Xây dựng ngân sách giúp tránh tăng nợ, vì bạn đang cố gắng che đậy nó. Được chi tiết và cụ thể trong ngân sách của bạn. Bám sát ngân sách của bạn và bạn sẽ không nhận được nợ xa hơn trong trường hợp bạn chỉ đầu tư những gì bạn có.

3. Trả các khoản nợ ra khỏi một.

Duy trì thanh toán tối thiểu cho các khoản nợ còn lại, nhưng chọn khoản nợ với lãi suất cao nhất và gửi nhiều khoản thanh toán hơn để thanh toán. Điều đó sẽ giúp giảm bớt áp lực

4. Xem xét hợp nhất nợ: Đó là một khoản vay cá nhân được sử dụng để trả nợ. Với mục đích đơn giản trong việc giải quyết, tất cả các khoản nợ được lấy từ nhiều người cho vay được hợp nhất. Bạn cũng có thể xem xét tái cấp vốn và tái cấu trúc nợ.

5. Nếu cần thiết, nhận trợ giúp. Bạn có thể chọn một cơ quan tư vấn tín dụng, hoặc dịch vụ hỗ trợ nợ và tư vấn nợ để hỗ trợ từng bước của giải pháp nợ của bạn.

Quản lý nợ có sẵn cho tất cả. Những người tín dụng rất tốt, những người tín dụng xấu hoặc những người bị phá sản. Quản lý nợ bằng cách xử lý các khoản nợ của một con nợ có thể giúp nâng cao xếp hạng tín dụng của mình.

Quản lý nợ về cơ bản sẽ đòi hỏi phải duy trì tài chính được kiểm soát, lấy khoản nợ lý tưởng từ người cho vay hoàn hảo thiếu bất kỳ nghĩa vụ nào, tránh mọi hình phạt quá hạn và nếu cần, hợp nhất nợ theo cách hiệu quả nhất. Quản lý nợ, như có thể quan sát rõ ràng có phạm vi rất rộng. Người vay sẽ cần phải mở mắt, đặc biệt là về các kỹ thuật loại bỏ nợ như các khoản vay hợp nhất nợ. Tư vấn nợ cũng không cần phải được bác bỏ, vì họ cũng có thể gây tác dụng ngược lại khi các mẹo sai lầm được thực hiện.

Không có bất kỳ cây đũa thần nào cho đến nay việc thu hồi nợ có liên quan. Phải mất một thời gian, nó có thể là một cuộc đấu tranh nhưng nó sẽ rất xứng đáng về lâu dài.